„RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych"

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, RODO), niniejszym informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest B. O. N. Iwona Rau Iwona Rau – Vosáhlo, z siedzibą w Komornikach, adres ul. Stawna 15 D, 62-052 Komorniki.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b), c) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, w szczególności, na podstawie: - ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, - ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego - ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
7. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Portal internetowy raunieruchomosci.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony raunieruchomosci.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki.